.
Japanese2Thai.com タイ語レッスンの内容のご紹介

เนื้อหาการสอน

เนื้อหาการสอน


สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ทางโรงเรียนแนะนำหนังสือชุด Minna no Nihongo ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย ครูผู้สอนจะดำเนินการสอนแบบตัวต่อตัว พร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือวิธีใช้รูปประโยคต่างๆ โดยละเอียด ท่านอาจเลือกเรียนกับเรา เพื่อฝึกฝนหรือไขข้อสงสัยเฉพาะจุดหลังจากการเรียนเป็นกลุ่มได้ด้วยเช่นกัน

a. เอกสารการสอน SCENE ฝึกสนทนาตามรูปแบบสถานการณ์สมมติต่างๆ

เป็นเอกสารการสอนที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นเอง โดยจะมีกำหนดสถานการณ์สมมติต่างๆ มากกว่า 50 สถานการณ์ ก่อนอื่น ครูผู้สอนจะให้นักเรียนอ่านตัวอย่างบทพูดภาษาไทยของสถานการณ์นั้นก่อน จากนั้นครูผู้สอนจะให้นักเรียนลองสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่น ตามเนื้อหาของบทพูดภาษาไทยนั้นด้วยตนเอง หากมีจุดผิด ครูผู้สอนจะช่วยแก้ไขจนนักเรียนสนทนาได้ถูกต้องในที่สุด สถานการณ์สมมตินั้นมีหลากหลายหมวดหมู่ เช่น การสนทนากับเพื่อน การไปเที่ยว การใช้ชีวิตประจำวันที่ญี่ปุ่น การสนทนาในที่ทำงาน เป็นต้น ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ "ใช้ได้จริง" ผ่านสถานการณ์ต่างๆ

b. เอกสารการสอน INTEREST ฝึกสนทนาตามความสนใจ

เป็นเอกสารการสอนที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ โดยมีหัวข้อความสนใจต่างๆ มากกว่า 20 หัวข้อ นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ จากนั้นครูผู้สอนจะให้นักเรียนลองสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่น หากมีจุดผิด ครูผู้สอนจะช่วยแก้ไขจนนักเรียนสนทนาได้ถูกต้อง

c. เอกสารการสอน NEWS ฝึกสนทนาตามหัวข้อข่าว

เป็นเอกสารการสอนที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ เป็นสรุปหัวข้อข่าวต่างๆ ซึ่งมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับหัวข้อข่าวนั้นๆ จากนั้นครูผู้สอนจะให้นักเรียนอ่านสรุปข่าวภาษาญี่ปุ่นนั้น พร้อมทำความเข้าใจความหมายของข่าว หากมีเวลาเหลือ ครูผู้สอนจะสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อข่าวนั้นๆ เพิ่มเติม

d. รูปแบบการสอนอื่นๆ

รูปแบบการสอนอื่นๆ ซึ่งสามารถ Customize ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้ เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น การเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุน การเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน ก่อนนำเสนอผลงาน เป็นต้น โดยทางโรงเรียนสามารถจัดหาครูผู้สอนที่เหมาะสมกับแต่ละวัตถุประสงค์ของผู้เรียน เช่น ครูผู้สอนที่เคยศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ครูผู้สอนที่เป็นนักเรียนทุน หรือ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญีปุ่น เป็นต้นล็อกอิน

Copyright © 2008-2023 Japanese2Thai.com - All Rights Reserved.