Background Image

教材 Vol.45 (一般ニュース ) ~ グラブとタイ国政府観光庁の共同キャンペーン、 ”グラブシ” が発表されました。グラブユーザーに 無料で5都市の25のコミュニティ観光地を紹介するものです。

[avatar] admin | Publish on 18 October, 2018

記事内容(PDFファイル) : แกร็บ จับมือ ททท ประกาศความร่วมมือ จัดแคมเปญ แกร็บสิ


เปิดประตูนักท่องเที่ยวสู่สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว

pòet prà-tu nák thâwng thîaw sù sà-thăan-thîi thâwng thîaw chum chon thîi mii sà-nèh láe

èk-kà-lák chà-phó tua

 

แคมเปญ แกร็บสิ จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบท้องถิ่นอย่างแท้จริง

khaem-pen kràep-sì · jà tham hâi nák thâwng thîaw dâai săm-phàt kàp prà-sòp kaan bàep

tháwng thìn yàang tháe jing

 

สามารถใช้บริการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งสำหรับทุกบริการเดินทางดด้วยโค๊ดส่วนลดสูงสุด 250 บาท

săa-mâat chái baw-rí-kaan   mâi jam-kàt jam-nuan khráng săm-ràp thúk baw-rí-kaan

doen thaang ด dûay khót sùan lót sŭng sùt · săwng ráwy hâa sìp · bàat

 

 

★実際にニュースを読み上げたものはこちら。

 

 

★単語チェック

เปิด                  = オープン

pòet

ประตู               = ドア

prà-tu

นักท่องเที่ยว   = 旅行者

nák thâwng thîaw

สู่                      = へ

sù

สถานที่            = 場所

sà-thăan-thîi

ท่องเที่ยว       = 旅行

thâwng thîaw

ชุมชน             = コミュニティ

chum chon

เสน่ห์              = チャーム

sà-nèh

เอกลักษณ์      = アイデンティティ

èk-kà-lák

เฉพาะตัว        = 独占的

chà-phó tua

แคมเปญ         = キャンペーン

khaem-pen

แกร็บสิ            = グラブ-シ

kràep-sì

สัมผัส               = タッチ

i săm-phàt

ประสบการณ์    = 経験

prà-sòp kaan

ท้องถิ่น             = ローカル

tháwng thìn

สามารถ             = 出来る

săa-mâat

ใช้                      = 使用する

chái

บริการ                 = サービス

baw-rí-kaan

จำกัด                  = 制限

jam-kàt

จำนวน                = 番号

jam-nuan

ครั้ง                     = 回数

khráng

สำหรับ~             = ~のために

săm-ràp~

เดินทาง                = 移動する

doen thaang

โค้ดส่วนลด           = ディスカウントコード

khót sùan lót

สูงสุด                    = 最高

sŭng sùt

250 บาท              = 250バーツ

săwng ráwy hâa sìp · bàat

 

★実用タイ語表現

แอพพลิเคชั่นใดที่สะดวกต่อการเดินทาง?

ae phá-พฺลิ kheh chân dai thîi sà-dùak tàw kaan doen thaang ?

Copyright © 2008-2017 www.japanese2thai.com All rights reserved.