Background Image

記事一覧


admin admin | Publish on 05 May, 2017

  นายกไม่วางใจ naa-yók mâi waang-jai ประเมินสถานการณ์ทุกชั่วโมง prà-mern sà-thăan-na-kaan thúk shûa-mong ก่อนปรับลดระดับเตือนภัย kòrn pràp lót rá-dàp teuan-phai ★実際にニュースを読み上げたものはこちら。   ★単語チェック 1. นายก = 首相 naa-yók 2. วางใจ = 安心 waang-jai 3. ประเมิน = 評価 prà-mern 4. สถานการณ์ = 状況 sà-thăan-na-kaan 5. … Continue reading

admin admin | Publish on 05 May, 2017

  บ้านโซนน้ำท่วมราคาทรุด bâan soon nám-thûam raa-khaa sút ยอดบ้านมือสองพุ่ง yôrt bâan meu-sŏrng phûng วอนอย่าเพิ่งขายบ้านครึ่งปีแรกนี้ worn yàa phêung khăai bâan khrêung pee râek née ★実際にニュースを読み上げたものはこちら。   ★単語チェック 1. บ้าน = 家 bâan 2. โซน = 地域、エリア soon 3. น้ำท่วม = 洪水 nám-thûam … Continue reading

admin admin | Publish on 05 May, 2017

  สปาไทยกลุ้มขาดแคลนบุคลากร sa-paa thai glûm khàat-khlaen bùk-khá-laa-gorn ต่างชาติซื้อตัวพนักงานไปทำงานต่างประเทศ tàang châat séu tua phá-nák ngaan pai tham ngaan tàang prà-têet ★実際にニュースを読み上げたものはこちら。   ★単語チェック 1. สปา = スパ = sa-paa 2. กลุ้ม = 心配する = glûm 3. ขาดแคลน = 不足する = khàat-khlaen … Continue reading

admin admin | Publish on 05 May, 2017

  ททท. จับมือกูเกิล ทำกูเกิลสตรีทวิว 3 จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ thor-thor-thor · jàp-meu goo-gêrn · tham goo-gêrn sà-treet-wiw săam jang-wàt thông-thîeow săm-khan ถือเป็นประเทศที่ 35 ในโลกที่มีบริการนี้ thĕu pen prà-thâyt thêe săam-sìp-hâa nai lôk thêe mee bor-rí-gaan née ★実際にニュースを読み上げたものはこちら。   ★単語チェック 1. ททท. = タイ国政府観光庁 thor-thor-thor … Continue reading

admin admin | Publish on 05 May, 2017

  ต่างชาติแห่ขอถ่ายหนังเดือนเดียว 56 เรื่อง tàang châat hàe khŏr thàai năng deuan dieow · hâa sìp hòk · rêuang คาดสร้างรายได้ 687 ล้านบาท khâat sâang raai dâai · hòk rói pàet sìp jèt · láan bàat ★実際にニュースを読み上げたものはこちら。   ★単語チェック 1. ต่างชาติ = … Continue reading

1 6 7 8 9

Copyright © 2008-2017 www.japanese2thai.com All rights reserved.