Background Image

教材 Vol.32 ~ すごい!トランの町の裏山にある小学校

教材 Vol.32 ~ すごい!トランの町の裏山にある小学校

admin | Publish on 05 May, 2017

 

สุดเจ๋ง! เด็กชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหลังเขา จ.ตรัง
sùt jĕng dèk chán por. hòk rong-rian-bâan-lăng-khăo · jang-wàt trang

แม้เป็นพื้นที่ห่างไกลในชนบท แต่กลับโชว์ความอัจฉริยะ
máe pen phúen thîi hàang klai nai chon-ná-bòt · tàe klàp cho khwaam àt-chà-rí-yá

ทำคะแนนสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 เต็ม เจ้าตัวฝันโตขึ้นอยากเป็นวิศวะ…
tham khá-naen sàwp o nét · wí-chaa khá-nít sàat · dâai · nùeng ráwy · tem · jâo tua făn to khûen yàak pen wít wá …

★実際にニュースを読み上げたものはこちら。

 

★単語チェック

1. สุดเจ๋ง = すごい
sùt jĕng

2. เด็กชั้น ป.6 = 小学校
dèk chán · paw hòk

3. บ้านหลังเขา = 裏山
bâan lăng khăo

4. โรงเรียน = 学校
rong rian

5. จ.ตรัง = トランの町
jang-wàt trang

6. แม้เป็น = …でも
máe pen

7. พื้นที่ห่างไกล = 遠く町から離れた
phúen thîi hàang klai

8. ชนบท = 村地域
chon-ná-bòt

9. ความอัจฉริยะ = 天才
khwaam àt-chà-rí-yá

10. โชว์ = 現れるの
cho

11. วิชาคณิตศาสตร์ = 数学
wí-chaa khá-nít sàat

12. 100 คะแนน = 100点
nùeng ráwy · khá-naen

13. เต็ม = 満点
tem

14. ฝัน = 夢
făn

15. วิศวะ = エンジニア
wít wá

16. อยากเป็น = …になりたい
yàak pen

★日本語対訳
上記ニュースの対訳は【 パッと見ニュースで学ぶ、実用タイ語 】メルマガ No.32 にて公開しております。
(※メルマガへのご登録はこちら

★実用タイ語表現

「あなたの夢はなんでございますか」をタイ語で言うには?
ความฝันของคุณอยากจะเป็นอะไร
khwaam făn khăwng khun yàak jà pen a-rai

 

Copyright © 2008-2017 www.japanese2thai.com All rights reserved.